REGULAMIN
15468
page-template-default,page,page-id-15468,bridge-core-3.1.2,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

REGULAMIN

REGULAMIN ZAWODÓW OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA W SEZONIE 2016/2017


 

1.    Organizator
a)    Organizatorami zawodów pływackich dla dzieci z cyklu „Od Młodzika do Olimpijczyka” jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa
(ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa, tel. / fax.:
22 828 59 55, e-mail: warszawa@azs.pl, www.azs.waw.pl)


 

2.    Cel zawodów
a)    Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych.
b)    Budowanie w dzieciach postawy otwartej na aktywność fizyczną, ze szczególnym ukierunkowaniem na pływanie oraz bezpieczeństwo nad wodą.
c)    Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich zawodnikom urodzonym w latach 2003-2008.
d)    Przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów pływackich wśród dzieci trenujących
w klubach i sekcjach pływackich.
e)    Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży.
f)    Zapoznanie zawodników z procedurami oraz atmosferą profesjonalnych zawodów pływackich.
g)    Integracja między zawodnikami i klubami pływackimi.


 

3.    Komunikaty i ogłoszenia.
Wszystkie oficjalne komunikaty, wyniki, ogłoszenia oraz druki dotyczące zawodów pojawiać się będą
na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.omdo.pl


 

4.    Uczestnictwo
a)    Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez Kluby zrzeszone w Polskim Związku Pływackim i posiadający licencję PZP (nie dotyczy dzieci z roczników 2007 i 2008).
b)    Zawody rozgrywane są w sześciu kategoriach wiekowych – dzieci urodzone w latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008
c)    W poszczególnych zawodach eliminacyjnych każdy uczestnik ma prawo startu maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych. Tzw. starty poza konkurencją (każdy start powyżej ww. limitu)
są niedopuszczalne, a ich ewentualne zaistnienie będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika w danych zawodach.
d)    Prawo startu w zawodach finałowych mają zawodniczki i zawodnicy, którzy spełniają kryteria opisane w pkt. 5 ppkt. g.
e)    Każda reprezentacja ma obowiązek posiadać swojego trenera/opiekuna. Każdy opiekun ma obowiązek złożyć, przed każdymi zawodami, w biurze organizatora zawodów pisemne zobowiązanie opieki nad grupą z danego klubu (załącznik nr 1).
f)    Opiekun zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na udział dziecka w zawodach oraz oświadczenia rodziców, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach OMDO (załącznik nr 1) – grupa bez opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów.
g)    Osoby biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spada na rodziców bądź opiekunów prawnych.
h)    Starty zawodników dozwolone są wyłącznie w strojach dopuszczonych przez PZP.


 

5.    Program i sposób przeprowadzania zawodów.
a)    W sezonie 2016/2017 zaplanowanych jest sześć zawodów: w tym pięć zawodów których wyniki (zgodnie z pkt.5,g) będą brane pod uwagę przy tworzeniu klasyfikacji końcowej i list startowych do zawodów finałowych oraz zawody finałowe wg następującego terminarza:
Zawody eliminacyjne:
o    22.10.2016 r. (sobota) – zawody na pływalni 25 metrowej
o    17.12.2016 r. (sobota) – zawody na pływalni 25 metrowej
o    04.02.2017 r. (sobota) – zawody na pływalni 25 metrowej
o    25.03.2017 r. (sobota) – zawody na pływalni 50 metrowej
o    13.05.2017 r. (sobota) – zawody na pływalni 50 metrowej
Zawody finałowe:
o    10.06.2017 r. (sobota) – zawody na pływalni 50 metrowej

b)    Zawody będą rozgrywane na pływalni olimpijskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena.
c)    Poszczególne zawody rozgrywane będą jednego dnia (sobota) zgodnie z ww. terminarzem
(ewentualne odstępstwami od niego wynikające z przyczyn obiektywnych, o których informować będziemy w komunikatach dotyczących poszczególnych zawodów) w dwóch blokach, podzielonych ze względu na wiek zawodników:
–   I blok – sobota w godz. 9.00 – 13.00 – dzieci urodzone w latach 2006, 2007 i 2008
–    II blok – sobota w godz. 15.00 – 19.00 – dzieci urodzone w latach 2003, 2004 i 2005
d)    Wykaz konkurencji, w których startują zawodnicy / zawodniczki z poszczególnych kategorii wiekowych znajdują się w załączniku nr 2.
e)    Wszystkie zawody (poszczególne bloki) poprzedzone są rozgrzewką rozpoczynającą się jedną godzinę przed rozpoczęciem danego bloku.
f)    Zawody przeprowadzane są seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decyduje o uzyskanym miejscu w danej konkurencji.
g)    Zawody finałowe – Wielki Finał sezonu 2016/2017 – zostaną przeprowadzone w konkurencjach indywidualnych, w których przeprowadzane są zawody (z wyjątkiem stylu zmiennego)
oraz w sztafecie 8 x 50 metrów stylem dowolnym.
– W zawodach finałowych w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej biorą udział 3 osoby, które uzyskały w sezonie 2016/2017 najlepsze wyniki według punktów FINA oraz najlepszych 13 osób według zestawienia punktów FINA, uwzględniającego cztery najlepsze wyniki ze wszystkich zawodów eliminacyjnych.
– W zawodach finałowych w sztafecie 8 x 50 metrów stylem dowolnym, prawo startu ma tylko jedna sztafeta z każdego klubu w 8-osobowym składzie mieszanym, w tym minimalnie
3 dziewczęta oraz obowiązkowo jeden trener. Trener płynie na ostatniej zmianie.


 

6.    Zgłoszenia do zawodów
a)    Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni przed zawodami
w  pliku lxf (format Lenex) na adres zawody@wmozp.pl
b)    Niezbędnym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika / zawodniczki jest nr licencji PZP (nie dotyczy dzieci z roczników 2007 i 2008).
c)    Prawo zgłaszania i wygłaszania zawodników z danego klubu przysługuje jedynie trenerowi lub innej osobie pisemnie upoważnionej przez Klub.
d)    Liczba zgłoszeń jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na duże zainteresowanie zawodami prosimy o wcześniejsze przesyłanie zgłoszeń.
e)    Zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
f)    Termin zgłoszeń upływa z datą określoną w komunikacie dotyczącym danych zawodów.
g)    Wykreślenia zawodników możliwe są nie później niż w terminie i w sposób określony w komunikacie danych zawodów. Po tym terminie Klub ma obowiązek dokonać opłaty startowej za zgłoszoną ilość zawodników / zawodniczek. W przypadku niewpłacenia całej należnej kwoty dany Klub zostaje wykluczony z kolejnych zawodów ze wszystkich roczników.


 

7.    Nagrody
a)    Wszyscy zawodnicy / zawodniczki w każdych zawodach otrzymują pamiątkowy gadżet.
b)    W poszczególnych zawodach eliminacyjnych:
–   Pierwszych trzech zawodników / zawodniczki w każdej kategorii wiekowej w każdej konkurencji otrzymuje medale i dyplomy ze zajęte miejsca.
–    Zawodnicy / zawodniczki, którzy zajęli miejsca od 4 do 6  (w każdej kategorii wiekowej w każdej konkurencji) otrzymują dyplomy ze zajęte miejsca.
c)    W zawodach finałowych:
–    Pierwszych trzech zawodników / zawodniczki w każdej kategorii wiekowej w każdej konkurencji otrzymuje medale i dyplomy ze zajęte miejsca.
–    Pierwsze trzy sztafety (reprezentacje poszczególnych klubów) w każdej kategorii wiekowej otrzymują puchar, medal i dyplom dla klubu oraz każda osoba wchodząca w skład sztafety otrzymuje medal i dyplom.
–    W klasyfikacji końcowej w sezonie 2016/2017 nagrodzonych zostanie sześć najlepszych zawodniczek i sześciu najlepszych zawodników z każdego rocznika w rankingu punktów FINA. Ranking, o którym mowa powyżej, tworzony jest wg zasady: suma punktów FINA w czterech (z pięciu) najlepszych startach w zawodach eliminacyjnych, przy czym każdy start rozumiany jest jako suma punktów FINA maksymalnie dwóch konkurencji indywidualnych w jednych zawodach eliminacyjnych.


 

8.    Zasady finansowania.
a)    Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych, środków pozyskanych z dotacji i od sponsorów oraz wpłat uczestników.
b)    Koszt uczestnictwa jednego zawodnika /zawodniczki w danych zawodach wynosi 40 zł brutto.
c)    Wszystkie świadczenia płatne są gotówką przez zawodami w biurze zawodów.
d)    Biuro zawodów rozpoczyna swoją pracę na pół godziny przed rozgrzewką danego bloku zawodów.
e)    Wszelkie kwestie finansowe w imieniu danego Klubu obsługuje jedna osoba reprezentująca Klub.


 

9.    Informacje dodatkowe.
a)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże, powstałe nie
z jego winy.
b)    Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, balkon, hol wejściowy, parking, kawiarenka, natryski itp.) odpowiada trener/opiekun zgłaszający zawodników z danego klubu.
c)    Każdy trener zobowiązany jest do zebrania od rodziców / prawnych opiekunów dzieci powierzonych jego opiece zgody (załącznik nr 3) na: udział dziecka w zawodach w ramach cyklu „OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA”; na udzielenie pomocy w razie wypadku oraz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka.
d)    Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie.


 

10.    Postanowienia końcowe.
a)    Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przypisy FINA i PZP.
b)    Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołuje Organizator.
c)    Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyn.
d)    W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia Główny lub Organizator.
e)    Ewentualne protesty należy składać na piśmie Sędziemu Głównemu nie później niż 30 minut od zaistnienia przyczyny, jednocześnie wpłacając kaucję w wysokości 250,00 zł w biurze zawodów. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi. Od decyzji Sędziego Głównego nie przysługuje prawo odwołania się.

 

Tegoroczne zawody stanowią jeden z elementów obchodów 100 – lecia Akademickiego Związku Sportowego
w Warszawie, nad którym to Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, przewodniczenie Komitetowi Honorowemu obchodów objęła Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, a udział w nim potwierdził m. in. JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

 

Akademicki Związek Sportowy Warszawa
Warszawa, wrzesień 2016 r.